Tfn. 676 640 478 · esburotell@esburotell.com

IMPORTANT
per reserves a partir del 24 de juny contactar al 602 440 440 o info@esburotell.com
IMPORTANT
per reserves a partir del 24 de juny contactar al 602 440 440 o info@esburotell.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, titular ÉS BUROTELL MEDI AMBIENT I CULTURA S.L.  en endavant Lloc Web www.esburotell.com, es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides al Web, www.esburotell.com és: ES BUROTELL MEDI AMBIENT I CULTURA S.L.- amb CIF: B16573842 (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

  • Adreça: Calvià – Puigpunyent, km 5,8. Calvià, 07184, Illes balears, ESPANYA.
  • Telèfon de contacte: 971496151

Email de contacte : esburotell@esburotell.com

 

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’ informem que les dades personals recaptades pel Responsable de Tractament., mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades per tal de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre el Responsable del Tractament i l’ Usuari o el manteniment de la relació que s’ estableixi en els formularis que aquest empleni,  o per a les finalitats de la pàgina web www.esburotell.com, asimisme, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’ aplicació l’ excepció prevista a l’ article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’ activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’ Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
  • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
  • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
  • Principi d’ exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’ Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
  • Principi d’ integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
  • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’ assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten al web www.esburotell.com són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’ article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. El responsable de tractament es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’ Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades pel Responsable del tractament. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos i serveis establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

En el moment en què s’ obtinguin les dades personals, s’ informarà l’ Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de conservació de les dades personals

Les dades personals només seran conservades durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i durant el temps raonable per demostrar que complim amb els nostres deures i obligacions.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’ Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

– persones i/o organitzacions relacionades amb el responsable del tractament, necessàries per a la prestació dels nostres serveis 

Dades personals de menors d’ edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita. Si es tracta d’ un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

El responsable del Tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’ eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’ una altra manera,  o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, atès que el responsable del tractament no pot garantir la inexpugabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’ article 4 del RGPD, s’ entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’ una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’ una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari podrà exercir davant el Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

  • Dret d’ accés: És el dret de l’ Usuari a obtenir confirmació de si el Responsable del Tractament està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’ altres, de la informació disponible sobre l’ origen d’ aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’ aquestes.
  • Dret de rectificació: És el dret de l’ Usuari a què es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
  • Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’ una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
  • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’ Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’ efectuï per mitjans automatitzats, l’ Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
  • Dret d’ oposició: És el dret de l’ Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’ n cessi el tractament.
  • Dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils: És el dret de l’ Usuari a no ser objecte d’ una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’ elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents del Titular de la web i que per tant no són operats pel Titular de la web. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’ autoritat de control

En cas que l’ Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’ estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’ una autoritat de control, en particular, a l’ Estat en el qual tingui la seva residència habitual,  lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

  1. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’ Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

El responsable del Tratamiento.se reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’ acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’ aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’ Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al tant dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018,  de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

 

Data Darrera actualització: octubre 2022